Politica de confidențialitate AIMMAIPE IASI

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta politică de confidențialitate se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin portalul web https://programe-imm.ro, sistem dezvoltat în baza prevederilor programului

Portalul web https://programe-imm.ro se află în administrarea operațională a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat prin Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM) Iași.

TERMENI ȘI DEFINIȚII

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Cookie – Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.

Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Operatori asociați – În cazul în care doi sau mai mulţi operatori stabilesc în comun scopurile şi mijloacele de prelucrare, aceştia sunt operatori asociaţi. Ei stabilesc într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul RGPD, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor persoanelor vizate şi îndatoririle fiecăruia de furnizare a informaţiilor prevăzute la articolele 13 şi 14, prin intermediul unui acord între ei, cu excepţia cazului şi în măsura în care responsabilităţile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică acestora.

Utilizator – persoana fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă consimțământul pentru accesarea portalului web programe-imm.ro, conform politicilor operatorului.

Autoritate de supraveghere – „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 din RGPD; În România – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Principii conform art. 5 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate se întemeiază pe următoarele principii:

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil și transparent.
 2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
 5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Datele cu caracter personal prelucrate prin portalul web programe-imm.ro și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Prin intermediul portalului web https://programe-imm.ro sunt prelucrate date cu caracter personal completate de către utilizatori, în vederea:

 1. a) creării contului de utilizator în sistemul informatic;
 2. b) validării identității solicitantului de finanțare;
 3. c) validării calității de reprezentant al persoanei juridice pentru care se solicită finanțare;
 4. d) desfășurării activităţilor aferente implementării proiectelor depuse (lansare apeluri de proiecte, depunere aplicaţii, evaluare, contractare şi implementare).

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul https://programe-imm.ro sunt, după caz, următoarele: nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, date privind raporturile de muncă, numărul de telefon, adresa de e-mail, date privind situația financiară, date bancare.

Datele cu caracter personal colectate prin https://programe-imm.ro se prelucrează în temeiul art. 6 din RGPD – Legalitatea prelucrării, alin. (1) literele:

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

Durata de prelucrare, și implicit de stocare, a datelor cu caracter personal este pe toată durata desfășurării activităţilor aferente implementării schemelor de ajutor de stat, precum și a activităților asociate activității de accesare fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul fondurilor europene cât și a legislației naționale.

MĂSURI DE SECURITATE IMPLEMENTATE

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul portalului web programe-imm.ro sunt asigurate în conformitate cu prevederile art. 32 din RGPD – Securitatea prelucrării.

Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor.

Drepturile utilizatorului

Drepturile conferite de Regulamentul UE nr. 2016/679 pot fi exercitate după cum urmează:

 • dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea operatorului de date că sunt prelucrate sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora.

MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile portalului web https://programe-imm.ro, în conformitate cu cerințele operaționale furnizate de Ministerul  Economiei, Antreprenoriatului și Turismului si Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM Iași).

În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin afișarea pe portalul web https://programe-imm.ro a unui mesaj de informare, în acest sens, înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm utilizatorii să verifice portalul web https://programe-imm.ro periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

CUM NE POȚI CONTACTA?

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa cu cerere scrisă către Ministerul  Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București sau către Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM Iași), Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, bl. B2, parter, Iasi, judetul Iasi, România, 700305, Tel.: +4 0371-402212, oficiuiasi2@imm.gov.ro,  în cazul în care persoana vizată solicită date sau informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal într-o schemă de ajutor de stat administrată de MEAT conform cu OUG nr. 130/2020 cu modificările și completările ulterioare, OUG 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 61/2022 și Ordinul nr. 1111/2022.

În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Ministerul   Economiei, Antreprenoriatului și Turismului/altă instituție/autoritate publică prin intermediul căreia se derulează una din schemele de ajutor de stat prevăzută de OUG nr. 130/2020, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 159/2020, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 25/2022, OUG nr. 61/2022, Ordinul nr. 1111/2022 nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sectorul 1, cod poștal 010336.