CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

b) au capital social integral privat;

c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;

e) nu au fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

f) (1) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Reguli privind cumulul ajutoarele de minimis

a.) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit. În cadrul prezentului program, ajutorul de minimis se consideră acordat la data semnării de ambele părţi a procesului verbal de prezenţă la TIMM.

b.) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:

(i) valoarea brută*2 totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei*3 a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
(ii) pentru agenţii economici care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.

c.) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să

d.) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

e.) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

f.) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/20124 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

g.) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei .

h.) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

––––
*2 plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
*3 la data semnării contractului de finanţare se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis .
*4 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 – „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali”).

ORDIN  Nr. 301/2023 din 29 august 2023

privind aprobarea Procedurii de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii*)

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 800 bis din 5 septembrie 2023

    *) Ordinul nr. 301/2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 5 septembrie 2023 şi este reprodus şi în acest număr bis.

    Având în vedere:

    – prevederile art. 25^1 lit. k^1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale;

    – prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    – prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;

    – Referatul de aprobare nr. 181.788/DGAPF din 18.08.2023, întocmit de către Direcţia generală antreprenoriat şi programe de finanţare, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului emite următorul ordin:

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Direcţia generală antreprenoriat şi programe de finanţare şi agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              

Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,

                              Ştefan-Radu Oprea

    

Bucureşti, 29 august 2023.

    Nr. 301.

    ANEXĂ

    Procedura de implementare a programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi MijlociiM